X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe) Worldwide (English)Worldwide (English)
X
X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe) Worldwide (English)Worldwide (English)
X

Kişisel Veriler ve Genel Gizlilik Sözleşmesi

     1. Amaç ve Kapsam
      Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “Türkbil Telekomünikasyon Limited Şirketi” olarak mes'ûl olduğumuz ve müşterilerimizin açık rızasına dayalı olarak işlenen verilerin, kimlere ve hangi amaca binaen aktarılabileceği ve hukuki bağlamda içeriğin saklanması hususunda “Türkbil Telekomünikasyon Limited Şirketi” firmamızın, ilgili kanun bünyesinde bulunan 10. ve 11. Maddelerine istinaden, müşteriye hakları konusunda bilgi takdim etmekle yükümlü olması sebebiyle bu aydınlatma metninin hazırlanma ihtiyacı tevellüd etmiştir.

     Bu minvalde müşterilerimiz, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, üçüncü kişiler de dahil olmak üzere Şirket tarafından işlenen tüm kişisel veriler bu politika'nın kapsamındadır.

     1. İşletme Sıfatı;
      Şirket olarak “Veri Sorumlusu” sıfatı ile bu sayfada takdim olunan mevzuata uyumluluk esasına istinaden kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

      Veri Sorumlusu: Türkbil Telekomünikasyon Limited Şirketi – TÜRKBİL

     Telefon: 0212 514 51 40

     Web Adresi: www. turkbil.net.tr

     Adres: Çobançeşme Mah. Köprülü Sk. No:36/A 34197 Bahçelievler / İSTANBUL

      

     1. Kişisel Verileriniz Nasıl Korunmaktadır?
      Kişisel verilerin korunması maksadıyla ilgili mevzuatlara ve dönemin teknik şartlarına münasip olarak verilerin niteliğinin gerektirdiği idari ve teknik tedbirler alınmakta ve  bunların yanı sıra veri emniyeti mütemadiyen kontrol altına alınmaktadır.

      4. IV.6698 sayılı Kanun Kapsamındaki Haklarınız

     Çobançeşme Mah. Köprülü Sk, 36/A Bahçelievler, İstanbul-Türkiye adresine yazılı başvuruda bulunarak;

     1. a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
     2. b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
     3. c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

     ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

     1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
     2. e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
     3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
     4. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

     ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,haklarına sahiptir.     1. Kişisel Veri İşleme Amaçları

      1. Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
     2. Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
     3. Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
     4. Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
     5. Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
     6. İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
     7. İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
     8. Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
     9. Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
     10. Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
     11. Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
     12. Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
     13. Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi
     14. Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
     15. Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
     16. Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
     17. Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
     18. Talep / Şikayetlerin Takibi
     19. Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

      Bu kapsamdaki başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgili kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.                                       
                                                               Türkbil Telekomünikasyon Ltd.Şti.